Premier ogłosił Tarczę Antykryzysową dla przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią

Autor: Redakcja Portalu

Dodano: 9 kwietnia 2020
AdobeStock_249117152-_1_

Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2 obejmuje bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, program inwestycji publicznych.

Pięć filarów Tarczy Antykryzysowej

Pierwszy filar dotyczy bezpieczeństwa pracowników.

Jego wartość to 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł stanowią wydatki, a 6,2 mld zł – środki płynnościowe.

Pierwsza główna część pakietu to filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy tam, gdzie tylko można. Są to działania osłonowe dla rynku pracy. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, państwo będzie mogło pokrywać 40% wysokości wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej. Osoby samozatrudnione czy prowadzące działalność gospodarczą też otrzymają pewien bufor. Środki te pomogą przedsiębiorstwom odbudować portfel zamówień, zleceń, usługi. Takim osobom państwo wypłaci środki do 80% minimalnego wynagrodzenia.

Zasiłek opiekuńczy może zostać przedłużony na kolejne 2 tygodnie, jeśli przedłużony zostanie okres zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków.

Filar obejmuje:

 • dofinansowanie elastycznego zatrudnienia
 • przesunięcie płatności za media
 • finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12. roku życia na okres 14 dni
 • wakacje kredytowe
 • wakacje od obowiązków administracyjnych
 • ochronę konsumentów i pożyczkobiorców
 • wydłużenie elastycznego czasu pracy
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych

 

Drugi filar skupia się na finansowaniu przedsiębiorstw.

Jego wartość to 73,2 mld zł, w tym 4,9 mld zł na wydatki i 68,3 mld zł na środki płynnościowe. Dotyczy gwarancji kredytowych, mikropożyczek do wysokości 5.000 zł.

Filar obejmuje:

 • finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty,
 • finansowanie leasingu dla firm transportowych,
 • pożyczkę 5.000 zł dla mikrofirm
 • odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat,
 • brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych,
 • automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych,
 • rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku,
 • politykę drugiej szansy.

Trzeci filar to ochrona zdrowia

Ma wartość 7,5 mld zł, Trzeci filar to filar wsparcia dla służby zdrowia, gdzie rząd chce alokować co najmniej 7,5 mld zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sprzęt medyczny, infrastrukturę i modernizację szpitali.

 

Filar obejmuje:

 • finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2 Rozwój infolinii pacjenta,
 • dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia,
 • dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

Czwartym filarem jest wzmocnienie systemu finansowego.

Rząd przeznacza 70,3 mld zł na:

  • pakiet regulacyjny KNF i MF,
  • pakiet płynnościowy NBP.

Filar obejmuje:

 • bezpieczeństwo depozytów, lokat, wpłat, wypłat.

 

Piąty filar to program inwestycji publicznych.

Ostatni filar dotyczy inwestycji publicznych. Kiedy następuje spadek tempa wzrostu gospodarczego, inwestycje prywatne są prowadzone w dużo mniejszym zakresie. W to miejsce wejdzie państwo. Fundusz wynoszący co najmniej 30 mld zł ma być wykorzystywany m.in. na cyfryzację, modernizację szkół, drogi publiczne, przebudowę elementów architektury i infrastruktury całego państwa. Jego wartość to 30 mld zł.

 

Filar obejmuje:

 • utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych,
 • infrastrukturę,
 • modernizację szkół i szpitali,
 • transformację energetyczna
 • cyfryzację,
 • biotechnologię i farmację,
 • inne działania antykryzysowe.

 

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy

Odroczenia w płatnościach

 • ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowego JPK,
 • ułatwienia w split payment,
 • przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), 
 • wcześniejsze zwroty VAT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Poprawa płynności finansowej

 • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych 5 lat,
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK, 
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Zostanie znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Jednym z ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie, ma być skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

W przypadku przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy ma przysługiwać:

 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz
 • wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Koronawirus – procedura ustalania prawa do zasiłku chorobowego

Koronawirus: dodatkowy zasiłek opiekuńczy – 7 różnych sytuacji losowych

 

3 rodzaje pomocy ze strony ZUS

 

Odroczenie terminu płatności składek

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności

Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

 

Odroczenia w płatnościach

 • ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowego JPK,
 • ułatwienia w split payment,
 • przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), 
 • wcześniejsze zwroty VAT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Poprawa płynności finansowej

 • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych 5 lat,
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK, 
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Zostanie znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Jednym z ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie, ma być skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

W przypadku przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy ma przysługiwać:

 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz
 • wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Więcej informacji na początku tego numeru.


3 rodzaje pomocy ze strony ZUS

Odroczenie terminu płatności składek

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności

Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

 

Pakiet będzie przekładany na projekty ustaw i sukcesywnie wprowadzany.


 

Redakcja portalu

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel