Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z prawem może stanowić przestępstwo

Dodano: 13 lipca 2018

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane normują działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określają zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Chociaż większość osób posiada naturalne skojarzenia z możliwością poniesienia odpowiedzialności administracyjnej związanej z naruszeniem przepisów tej ustawy, to adwokat Wojciech Rudzki prowadzący kancelarią adwokacką w Krakowie podkreśla, że przepisy ustawy przewidują również odpowiedzialność karną za popełnienie czynów opisanych w art. 90 i n. Prawa budowlanego.

Odpowiedzialności karnej z art. 90 Prawa budowlanego podlega ten, kto w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane. Jak wskazuje adwokat, pod regulację art. 90 zostały podpadają następujące przypadki wykonania (wykonywania) robót budowlanych:

  1. budowa obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę (art. 48);

  2. budowa obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia bądź mimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ (art. 49b);

  3. wykonywanie innych niż budowa robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (art. 50 ust. 1 pkt 1);

  4. wykonywanie robót budowlanych (zarówno budowy, jak i pozostałych robót budowlanych) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 pkt 2).

Osobą odpowiedzialną za popełnienie przestępstwa z art. 90 Prawa budowlanego może być inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, kierownik robót oraz projektant.

Jak podkreśla adwokat Rudzki, przestępstwo z art. 90 Prawa budowlanego może być popełnione przez działanie, czyli podjęcie działań naruszających wskazane w nim przepisy jak i zaniechanie. Zaniechanie występuje np. wówczas, gdy projektant lub kierownik budowy (robót) nie wykonują ciążących na nich obowiązków, dopuszczając tym samym do zaistnienia przypadków, o których mowa w tym artykule.

W orzecznictwie podnosi się, że prowadzenie robót budowlanych ujętych w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego bez ich wcześniejszego zgłoszenia (art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego) stanowi występek z art. 90 ust. 1, przy czym warunkiem karalności nie jest wydanie przez właściwy organ postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. sygn. IV KK 398/16). Jak sygnalizuje adwokat Rudzki, stosownie do treści Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie IV KK 390/12 decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, wydana na podstawie art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego (decyzja legalizacyjna) nie znosi odpowiedzialności karnej za występek określony w art. 90 tej ustawy.

Należy zauważyć, że organy ścigania oraz sądy karne przy prowadzeniu postępowania karnego nie muszą oczekiwać na ostateczne rozstrzygnięcie organu administracyjnego w przedmiocie wydania nakazu przymusowej rozbiórki lub wstrzymania robót budowlanych, a tym samym stwierdzenia wystąpienia samowoli budowlanej. Adwokat podkreśla przy tym, że ww. organy oceny tej dokonują samodzielnie, tzn. we własnym zakresie stwierdzają, że roboty budowlane były wykonywane bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia albo pomimo sprzeciwu wniesionego przez właściwy organ.

Przestępstwo z art. 90 Prawa budowlanego to może być popełnione wyłącznie umyślnie, przy czym w grę wchodzą oba rodzaje zamiaru – bezpośredni i ewentualny. Za popełnienie omawianego czynu zabronionego z grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 5 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel