Wyświetl wydarzenia:
«
»

marzec 2017

24 marca2017

 • Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli

  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o własności lokali  zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, a zatem do 31 marca 2017 r. O zebraniu należy zawiadomić każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania, a zatem najpóźniej do 24 marca 2017 r.

31 marca2017

 • Zebranie ogółu właścicieli

  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o własności lokali  zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, a zatem do 31 marca 2017 r.

 • Deklaracja podatkowa CIT-8 za 2016 r.

  Zeznanie CIT składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium RP). Zeznanie należy złożyc do końca trzeciego miesiąca następnego roku, tj. zeznanie za rok 2016 składamy do 31 marca 2017 r.

maj 2017

01 maja2017

 • Święto Pracy

  Wywieszenie flagi

02 maja2017

 • Dzień Flagi Rzeczpospolitej

  Flaga

03 maja2017

 • Święto Konstytucji 3 Maja

  Flaga

30 maja2017

 • Europejski Dzień Sąsiada

  Dzień Sąsiada ustanowiony został z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej Solidarności. Jak twierdzą organizatorzy, w całej Europie słabną  więzi społeczne, a rosnący indywidualizm prowadzi do coraz częstszego wycofywania ludzi z lokalnego życia. W Polsce święto to obchodzone jest od 2000 r. zawsze w ostatni wtorek maja. Warto przynajmniej w ten jeden dzień w roku zdobyć się na przyjacielski gest – zintegrować się z sąsiadami, zwłaszcza z tymi, których widujemy od lat, a nie mieliśmy okazji poznać bliżej.

31 maja2017

 • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie spora nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany mają usprawnić postępowania administracyjne, przyspieszyć procedury, a także wprowadzić instytucję ponaglenia. Projekt zakłada też zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.

czerwiec 2017

01 czerwca2017

 • Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

  Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie spora nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany mają usprawnić postępowania administracyjne, przyspieszyć procedury, a także wprowadzić instytucję ponaglenia. Projekt zakłada też zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.

 • Dzień Dziecka

  Jak wiadomo 1 czerwca to bardzo istotne święto dla naszych pociech, tych zaś w większości osiedli jest mnóstwo. Można rozwazyć zorganizowanie z tej okazji osiedlowej imprezy, która ma szansę zbliżyć sąsiadów i zarządzających budynkiem.

15 czerwca2017

 • Boże Ciało

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem) jest to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to święto obowiązujące Katolików do uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej. W Polsce Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Boże Ciało jest świętem obchodzonym 60 dni po Wielkanocy, dlatego jest to święto ruchome

lipiec 2017

01 lipca2017

 • Zmieniają się zasady zbierania odpadów

  1 lipca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które istotnie zmieni zasady selektywnego zbierania odpadów. We wszystkich gminach wprowadzony zostanie jednakowy model selektywnego zbierania śmieci. Samorządy nie będą już miały dowolności w tym zakresie. Ujednolicone mają zostać kolory pojemników na zbieranie odpadów, a same śmieci podzielone będą na cztery frakcje. Dowiedz się, jak nowe przepisy mogą zmienić sytuację inwestorów.

 • Wchodzi w życie nowe prawo wodne

  Zmienione przepisy mają wprowadzić nowy system zarządzania wodami, tzw. usługi wodne oraz powiązane z nimi opłaty, a także nowy zakres koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych. Projekt przewiduje także nowe rozwiązania prawne w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 • Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

  W 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy proklamował obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. Obchody miały stać się okazją do zwiększenia na świecie świadomości na temat spółdzielni i promowania spółdzielczych ideałów międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju. Celem obchodów było także rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a innymi stronami – rządami, samorządami i organizacjami międzynarodowymi. W Polsce dzień ten również obchodzony jest corocznie w pierwszą sobotę lipca.

17 lipca2017

 • Zmieniają się stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

  Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330). Rozporządzenie określa:

  1)wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2)wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

21 lipca2017

 • Zmiana zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  Wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1336).

 • Zmiana opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  Wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1335).

sierpień 2017

01 sierpnia2017

 • Zmieniają się zasady składania wniosków w programie „Rodzina 500 plus”

  Wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadzająca m.in. zmiany w programie "Rodzina 500 plus". W związku z tym od 1 sierpnia można składać nowe wnioski. Dotychczas złożone wnioski obowiązują do 30 września 2017 r. Aby otrzymywać 500 zł po tym terminie, trzeba złożyć nowy wniosek.

12 sierpnia2017

 • Zmiany w ustawie o wspieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego już obowiązują

  12 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

22 sierpnia2017

 • Dzień Pracownika Ochrony

  Tego dnia obchodzimy w Polsce nieoficjalny Dzień Pracownika Ochrony, gdyż właśnie 22 sierpnia w 1997 roku, została wprowadzona w życie ustawa, regulująca prawnie pracę ochroniarzy. W Polsce jest więcej pracowników ochrony, niż wszystkich policjantów i żołnierzy zawodowych. Szczególną rolę odgrywają oni we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie niedługo oficjalnym świętem. 

wrzesień 2017

01 września2017

 • Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

  7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez MIB. Zmiany mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, a także jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości. Nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2017 r.

09 września2017

 • Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

  Wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r.; nr 164, poz. 1596). Celem zmian jest realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego, poprzez eliminację barier w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich – zwiększenie możliwości realizacji przez spółdzielnie nowych inwestycji zwiększających podaż mieszkań użytkowanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 • Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  Wchodzi w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. nr 164, poz. 1595). Celem projektowanej ustawy jest ponadto udzielenie tymczasowej ochrony zabytkom nieruchomym w toku postępowania o wpis do rejestru zabytków. Regulacja ma na celu wyeliminowanie stosunkowo częstych sytuacji, gdy po wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku do rejestru właściciel tego zabytku dokonuje jego zniszczenia, czym udaremnia cel postępowania.

11 września2017

 • Wchodzi w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

  Wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. nr 156, poz. 1529). Celem ustawy jest zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie w ramach realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem (w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę).

25 września2017

 • Dzień Budowlańca

  Dzień Budowlańca to inicjatywa, która powstała za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Miała ona na celu upamiętnienie niezwykłego trudu i tempa, z jakimi Polska została odbudowana po II. wojnie światowej, ale również zwrócić uwagę na rolę w tym procesie przeciętnych budowlańców, którzy w pocie czoła wykonywali swoją pracę najlepiej, jak potrafili. Niegdyś Dzień Budowlańca był bardziej celebrowany, niż dziś- kończono wcześniej pracę i świętowano do białego rana. Dziś przechodzi raczej bez echa, czasami będąc wspominanym w różnego rodzaju mediach.

październik 2017

06 października2017

 • Światowy Dzień Mieszkalnictwa

  Światowy Dzień Mieszkalnictwa, World Habitat Day, obchodzony w wielu krajach świata w pierwszej dekadzie października, jest okazją do zwrócenia uwagi decydentów i osób zaangażowanych w sprawy społeczne, na jedną z najważniejszych, podstawowych ludzkich potrzeb – prawo do mieszkania. Jest to dzień, który manifestuje problemy mieszkaniowe.

listopad 2017

21 listopada2017

 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990. Nowa ustawa z 2004 roku (z późn. zm.) podtrzymała zapis o święcie. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

styczeń 2018

01 stycznia2018

 • Nowelizacja rozporządzenia w sp warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

  1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany mają na celu uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus.

 • Zmienia się regulator cen za wodę i ścieki

  Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Zmiany dotyczą przede wszystkim regulatora cen za dostarczanie wody i zrzut ścieków. Ich celem jest doprowadzenie do tego, by taryfy za dostarczanie wody i zrzut ścieków nie były zawyżane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

31 stycznia2018

 • Ostatni dzień na złożenie PIT-28

  Spółdzielnie, które opodatkowały przychody ryczałtem oraz te, które osiągają przychody najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do końca stycznia składają zeznanie PIT-28.

marzec 2018

26 marca2018

 • Ostatni dzień na zawiadomienie o zebraniu ogólu właścicieli

  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o własności lokali  zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, a zatem do 31 marca. Ponieważ w 2018 r. dzień ten przypada na sobotę, termin zwołania zebrania mija w poniedziałek 2 kwietnia. O zebraniu należy zawiadomić każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania, a zatem w 2018 r. - najpóźniej do 26 marca.

kwiecień 2018

02 kwietnia2018

 • Ostatni dzień na zwołanie zebrania ogólu właściiceli

  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o własności lokali  zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, a zatem do 31 marca. Ponieważ w 2018 r. dzień ten przypada na sobotę, termin zwołania zebrania mija w poniedziałek 2 kwietnia.

 • Ostatni dzień na złożenie zeznania CIT-8

  Spółdzielnie są obowiązane składać urzędom skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym też terminie należy wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Ponieważ w 2018 r. dzień ten przypada na sobotę, termin złożenia CIT-8 mija 2 kwietnia.

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 5 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel