ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz.Urz.UE L 52/1)

Dz.Urz.UEL.52.1
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej
(Dz.Urz.UE z dnia 21 lutego 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 w związku z art. 60 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 zobowiązuje producentów wyrobów budowlanych do sporządzania deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego zharmonizowaną normą lub zgodnego z europejską oceną techniczną wydaną dla danego produktu. Kopię tej deklaracji należy dostarczyć w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

(2) Zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 60 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Komisji powierza się zadanie ustalania warunków regulujących elektroniczne przetwarzanie deklaracji właściwości użytkowych w celu umożliwienia ich udostępnienia na stronie internetowej. Te warunki udostępniania deklaracji właściwości użytkowych w internecie pozwalają na wykorzystanie nowych technologii informatycznych i obniżają koszty ponoszone przez producentów wyrobów budowlanych i cały sektor budowlany.

(3) Biorąc pod uwagę możliwe specyficzne potrzeby odbiorców wyrobów budowlanych, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw działających na placach budowy bez dostępu do internetu, niniejszego aktu delegowanego nie należy rozszerzać tak, by obejmował jakiekolwiek odstępstwo od art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(4) W celu zapewnienia łatwej identyfikacji formularza elektronicznego deklaracji właściwości użytkowych odpowiadającej danemu wyrobowi producenci powinni powiązać każdy pojedynczy produkt lub partię tego samego produktu, które wprowadzają do obrotu, z daną deklaracją właściwości użytkowych poprzez niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, który powinien być wymieniony w deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(5) W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z przekazywaniem deklaracji właściwości użytkowych przy jednoczesnym zapewnieniu stałej wiarygodności informacji zawartych w takich deklaracjach elektroniczny formularz deklaracji właściwości użytkowych nie powinien być zmieniany po udostępnieniu w internecie i powinien pozostawać dostępny przez okres co najmniej dziesięciu lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu lub przez inny okres, który może mieć zastosowanie na podstawie art. 11 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(6) Strona internetowa, na której jest udostępniona deklaracja właściwości użytkowych, powinna być monitorowana i utrzymywana, aby w miarę możliwości zapewnić stały dostęp do niej i zapobiec jej niedostępności w wyniku awarii technicznej.

(7) Strona internetowa, na której udostępniona jest deklaracja właściwości użytkowych, powinna być dostępna nieodpłatnie dla odbiorców wyrobów budowlanych. Odbiorcy ci powinni zostać poinstruowani o sposobie dostępu do strony internetowej oraz elektronicznego formularza deklaracji właściwości użytkowych.

(8) Aby zwiększyć efektywność i konkurencyjność całego europejskiego sektora budowlanego, podmioty gospodarcze przekazujące deklaracje właściwości użytkowych i pragnące skorzystać z nowych technologii informacyjnych w celu ułatwienia przekazywania tych deklaracji powinny uzyskać taką możliwość najszybciej jak to możliwe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1
1.

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić deklarację właściwości użytkowych, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, na stronie internetowej, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, pod warunkiem że spełnią wszystkie poniższe warunki:

a) zapewnią, by zawartość deklaracji właściwości użytkowych nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;

b) zapewnią takie monitorowanie i utrzymanie strony internetowej, na której zostały udostępnione deklaracje właściwości użytkowych sporządzone dla wyrobów budowlanych, aby zarówno strona internetowa, jak i deklaracje właściwości użytkowych były stale dostępne dla odbiorców wyrobów budowlanych;

c) zapewnią, by deklaracja właściwości użytkowych była dostępna dla odbiorców wyrobów budowlanych nieodpłatnie przez okres dziesięciu lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu lub przez inny okres, który może mieć zastosowanie zgodnie z art. 11 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 305/2011;

d) przekażą odbiorcom wyrobów budowlanych instrukcje dotyczące dostępu do strony internetowej i deklaracji właściwości użytkowych sporządzonych dla takich wyrobów dostępnych na tej stronie. 

2.
Producenci zapewniają powiązanie każdego pojedynczego wyrobu lub partii tego samego wyrobu, które wprowadzają do obrotu, z daną deklaracją właściwości użytkowych poprzez niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.
Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2013 r. 

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel