Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1130)

Dz.U.03.120.1130
rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
(Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzór ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych:
1)
budynków, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
budowli, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
dróg, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
obiektów mostowych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
rurociągów, przewodów, linii i sieci, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
innych obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 1-5, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 2.
1.
Ewidencję prowadzi się w formie księgi.
2.
Księga powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały.
3.
Księga powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.
§ 3.
1.
Wpisy do księgi powinny być dokonywane w dniu wystąpienia zdarzenia lub w dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia, dla którego jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
2.
Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.
Załącznik 1 Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania (ewidencja budynków)
Załącznik 2 Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania (ewidencja budowli)
Załącznik 3 Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania (ewidencja dróg)
Załącznik 4 Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania (ewidencja obiektów mostowych)
Załącznik 5 Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania (ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci)
Załącznik 6 Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania (ewidencja obiektów budowlanych niewymienionych w § 1 pkt 1 - 5 rozporządzenia)

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel