Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 306)

Dz.U.16..306
rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. z dnia 10 marca 2016 r.)

Na podstawie art. 82b ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, zwany dalej "rejestrem wniosków i decyzji", jest prowadzony w częściach dotyczących:
1)
wniosków o pozwolenie na budowę;
2)
decyzji o pozwoleniu na budowę.
§ 2.
Dane w rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanym dalej "rejestrem zgłoszeń", zamieszcza się pod kolejnym numerem.
§ 3.
1.
Wprowadzenie danych w rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, wymaga identyfikacji oraz uwierzytelnienia osoby wprowadzającej dane.
2.
Organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr wniosków i decyzji oraz rejestr zgłoszeń w formie elektronicznej przydziela osobie uprawnionej do wprowadzania danych do rejestru unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane.
3.
Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, wymaga wprowadzenia unikalnego identyfikatora oraz hasła użytkownika.
4.
Uwierzytelnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje przy wykorzystaniu certyfikatu potwierdzającego tożsamość osoby wprowadzającej dane, wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
§ 4.
1.
Prowadząc rejestry, o których mowa w § 3 ust. 1, stosuje się w tych rejestrach zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych.
2.
Upoważnionymi do korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach, o których mowa w § 3 ust. 1, są wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr.
3.
Rejestry, o których mowa w § 3 ust. 1, są prowadzone w sposób umożliwiający jednoznaczne odróżnienie skorygowanych danych od danych wprowadzonych po raz pierwszy do rejestru, wraz z podaniem daty każdej korekty błędu oraz danych osoby dokonującej korekty błędu.
§ 5.
Rejestry, o których mowa w § 3 ust. 1, są prowadzone w sposób umożliwiający publikowanie danych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
§ 6.
1.
W rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń, dotyczących terenów zamkniętych, prowadzonych w postaci papierowej, dane wprowadza się w sposób czytelny, z podaniem daty wprowadzenia danych oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej dane.
2.
Korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu i wpisanie obok danych poprawnych z datą poprawki oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej korekty. Nie poprawia się pojedynczych liter lub cyfr.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel