budowa

Kto ponosi odpowiedzialność za stan bhp na budowie

Problem

Właściciel firmy budowlanej, nie mający uprawnień budowlanych i nie znający ustawy Prawo budowlane, zatrudnia pracownika na umowę o pracę, który mając wymagane uprawnienia budowlane staje się kierownikiem kilku budów jednocześnie u swojego pracodawcy. Właściciel posiada odpowiednie dokumenty, czyli pozwolenie na budowę, umowę o roboty budowlane, w której widnieje nazwisko odpowiedzialnego kierownika budowy za bhp, zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tegoż kierownika budowy oraz dziennik budowy, w którym także był wpisany ów kierownik budowy. Nastąpił śmiertelny wypadek przy pracy na jednej z budów. Sprawa trafiła do prokuratury, następnie do sądu (wydziału karnego), który na podstawie Kodeksu Pracy (Art. 207), winnym za ten śmiertelny wypadek przy pracy uznał pracodawcę a nie kierownika budowy. A przecież zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 22), to kierownik budowy odpowiada za stan bhp na budowie. Kierownik budowy jest także podmiotem (uczestnikiem) procesu inwestycyjno-budowlanego, a w/w właściciel firmy budowlanej takim podmiotem (uczestnikiem) nie jest. Ponadto kierownik budowy jest obowiązany należeć do Izby Samorządu Zawodowego, gdzie opłaca składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności. W tej sytuacji, w praktyce, zachodzi więc sprzeczność pomiędzy dwoma aktami prawnymi tej samej rangi, tzn. Kodeksem Pracy a Prawem Budowlanym. Zachodzi więc pytanie, czy w takiej, jak opisana powyżej sytuacji, orzeczenie o winie za zaistniały wypadek przy pracy powinno się opierać na zaniedbaniach wynikających z przepisu art. 207 Kodeksu Pracy czy też z przepisu art. 22 Prawa Budowlanego.