Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2342)

Dz.U.15..2342
rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2016 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej "Wykazem", w tym:
1)
wzór Wykazu;
2)
sposób dokonywania i usuwania wpisów w Wykazie;
3)
niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej "ustawą".
§ 2.
1.
Wykaz jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
2.
Wzór Wykazu jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
Dane zawarte w Wykazie są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w formie tabeli zawierającej informacje ogólne o zakwestionowanych wyrobach budowlanych oraz kart wyrobów budowlanych zawierających informacje szczegółowe o tych wyrobach.
§ 4.
1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisu w Wykazie wyrobu budowlanego objętego ostateczną decyzją, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji przekazanej przez organ, który taką decyzję wydał.
2.
Informację, o której mowa w ust. 1, właściwy organ sporządza w formie karty wyrobu budowlanego (część A), niezwłocznie po tym, jak decyzja stała się ostateczna.
3.
Do informacji, o której mowa w ust. 1, przekazywanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego dołącza się kopię decyzji, której ta informacja dotyczy.
§ 5.
1.
Usunięcie wpisu w Wykazie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego polega na usunięciu właściwej pozycji dotyczącej wyrobu budowlanego z tabeli zawierającej informacje ogólne o zakwestionowanych wyrobach budowlanych oraz związanej z tą pozycją karty wyrobu budowlanego.
2.
Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy, zostało stwierdzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację o wystąpieniu tych okoliczności, zawierającą dane dotyczące zakwestionowanego wyrobu budowlanego, sporządzoną w formie karty wyrobu budowlanego (część B), wraz z wnioskiem o usunięcie wpisu w Wykazie.
3.
Do informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego dołącza kopię ostatecznej decyzji stwierdzającej wystąpienie tych okoliczności, jeżeli została wydana.
§ 6.
1.
Karty wyrobów budowlanych, wnioski oraz kopie decyzji przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, przekazywane w postaci elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
3.
Informacje przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 7.
Wykaz prowadzony zgodnie ze wzorem określonym na podstawie dotychczasowych przepisów jest publicznie dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego do czasu usunięcia z niego wszystkich wpisów.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Załącznik Wzór: Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel