Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. nr , poz. 1513)

Dz.U.14..1513
rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
(Dz.U. z dnia 4 listopada 2014 r.)

Na podstawie art. 88a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zwanych dalej "centralnymi rejestrami";
2)
dokumenty dołączane do wniosku o wpis do centralnych rejestrów, stanowiące podstawę dokonania wpisu;
3)
wzory centralnych rejestrów.
§ 2.
1.
Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisywanych i gromadzonych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów, zmian lub uzupełnień przez osoby nieuprawnione.
2.
Wpis do centralnego rejestru polega na wprowadzeniu danych zawartych w ostatecznych decyzjach, o których mowa w § 4, do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze.
3.
Z chwilą zamieszczenia danych we właściwym zbiorze danych w centralnym rejestrze wpis uważa się za dokonany.
4.
Wpisu do właściwego zbioru danych w centralnym rejestrze dokonuje się pod oddzielną pozycją, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania wpisu.
§ 3.
1.
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzi się w formie kart osobowych i kart zawodowych.
2.
Centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzi się w formie kart osobowych i kart kary.
3.
Układ danych prezentowanych w systemie teleinformatycznym, przyporządkowanych do osoby wpisanej do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, jest zgodny z układem danych przewidzianym dla kart osobowych i kart zawodowych.
4.
Układ danych prezentowanych w systemie teleinformatycznym, przyporządkowanych do osoby wpisanej do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, jest zgodny z układem danych przewidzianym dla kart osobowych i kart kary.
5.
Wzory karty osobowej, karty zawodowej i karty kary określają odpowiednio załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.
§ 4.
Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:
1)
nadaniu uprawnień budowlanych;
2)
ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
§ 5.
1.
Do wniosku o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dołącza się ostateczną decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wypełniony formularz osobowy, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2.
Do wniosku o wpis do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie dołącza się ostateczną decyzję o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, wypełniony formularz osobowy, o którym mowa w ust. 1, oraz wypełniony formularz kary, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 6.
1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu samorządu zawodowego o weryfikację dokumentów przesłanych w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte.
2.
Na wniosek osoby objętej wpisem lub właściwego organu samorządu zawodowego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje sprostowania dokonanego wpisu w przypadku, gdy jest on niezgodny z decyzją, o której mowa w § 4, z informacjami zawartymi w tej decyzji lub ze stanem faktycznym.
§ 7.
Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych i informacji zamieszczonych w centralnych rejestrach oraz wykreślenia z rejestru.
§ 8.
1.
Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do centralnych rejestrów gromadzi się jako akta rejestrowe.
2.
Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
§ 9.
Akta rejestrowe oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego gromadzi się i przechowuje zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.
§ 10.
Wnioski o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, wraz z dokumentami dołączonymi do tych wniosków, złożone w brzmieniu i formie określonej w przepisach dotychczasowych, mogą stanowić podstawę wpisu do tych rejestrów, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Karta osobowa
Załącznik 2 Karta zawodowa
Załącznik 3 Karta kary
Załącznik 4 Formularz osobowy
Załącznik 5 Formularz kary

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel