Akty prawne

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ostatnia zmiana: 02.02.2018 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 201)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 155)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1007)

Ostatnia zmiana: 27.01.2018 r.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 519)

Ostatnia zmiana: 26.01.2018 r.

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 121)

Ostatnia zmiana: 17.01.2018 r.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)

Ostatnia zmiana: 04.01.2018 r.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2343)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1785)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1067)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)

Ostatnia zmiana: 07.12.2017 r.

Zadaj pytanie prawnikowi

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

zadaj pytanie ekspertowi »

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 5 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel