Akty prawne

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 865)

Ostatnia zmiana: 01.07.2020 r.

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 283)

Ostatnia zmiana: 01.07.2020 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 900)

Ostatnia zmiana: 01.07.2020 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 276)

Ostatnia zmiana: 24.06.2020 r.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 293)

Ostatnia zmiana: 24.06.2020 r.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 275)

Ostatnia zmiana: 16.05.2020 r.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 764)

Ostatnia zmiana: 28.04.2020 r.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396)

Ostatnia zmiana: 18.04.2020 r.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 611)

Ostatnia zmiana: 07.04.2020 r.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 532)

Ostatnia zmiana: 31.03.2020 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256)

Ostatnia zmiana: 18.02.2020 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 215)

Ostatnia zmiana: 11.02.2020 r.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186)

Ostatnia zmiana: 31.01.2020 r.

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 65)

Ostatnia zmiana: 15.01.2020 r.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 5 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel