Akty prawne

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396)

Ostatnia zmiana: 24.09.2019 r.

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081)

Ostatnia zmiana: 24.09.2019 r.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945)

Ostatnia zmiana: 20.09.2019 r.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 865)

Ostatnia zmiana: 12.09.2019 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)

Ostatnia zmiana: 07.09.2019 r.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 737)

Ostatnia zmiana: 15.08.2019 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 725)

Ostatnia zmiana: 15.08.2019 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 845)

Ostatnia zmiana: 15.08.2019 r.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1182)

Ostatnia zmiana: 15.08.2019 r.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1916)

Ostatnia zmiana: 15.08.2019 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1460)

Ostatnia zmiana: 05.08.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 2332)

Ostatnia zmiana: 01.08.2019 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Ostatnia zmiana: 03.07.2019 r.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1170)

Ostatnia zmiana: 01.07.2019 r.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1560)

Ostatnia zmiana: 28.06.2019 r.

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 5 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel