Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. nr 19, poz. 231)

M.P.96.19.231
zarządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. z dnia 22 marca 1996 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
W rozumieniu zarządzenia:
1)
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia ludzi są:
a)
substancje chemiczne,
b)
hałas,
c)
promieniowanie jonizujące,jeżeli ich stężenie lub natężenie oraz czas trwania stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi;
2)
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zwanymi dalej "pomieszczeniami", są:
a)
pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych - zwane dalej "pomieszczeniami kategorii A",
b)
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne niż zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach - zwane dalej "pomieszczeniami kategorii B".
§ 2.
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają odrębne przepisy.
§ 3.
1.
Dopuszczalne stężenia substancji chemicznych w powietrzu pomieszczeń określa załącznik nr 1.
2.
Stężenie substancji chemicznych oznacza się jako wartości średniodobowe.
§ 4.
Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin, których zawartości w materiałach budowlanych podlegają szczególnym ograniczeniom, określa załącznik nr 2.
§ 5.
Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje w pomieszczeniach określa Polska Norma PN-B-02151/02.
§ 6.
1.
Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych określa załącznik nr 3.
2.
Stężenie radonu-222 w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi określają przepisy odrębne.
§ 7.
Zasady i metody pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia, określają Polskie Normy uznane za obowiązujące w przepisach odrębnych.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Dopuszczalne stężenia substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia w powietrzu pomieszczeń kategorii A i B
Załącznik 2 Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin, których zawartości w materiałach budowlanych podlegają szczególnym ograniczeniom
Załącznik 3 Dopuszczalne stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych

Możesz nam zaufać:

Przetestuj serwis PrawoNieruchomosci24.pl przez 2 dni za DARMOZałóż konto testowe

x
Sprawdź inne nasze serwisy
Portal FK www.ewiedzafk.pl www.eserwisksiegowego.pl www.portaloswiatowy.pl Portal BHP Portal ZP www.eprawobudowlane.pl

Portal Nieruchomości Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone Wiedza i Praktyka

wiper-pixel